اثر ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثرات ضددردی مورفین در موشهای صحرایی

فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه و بیان مساله ۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۳- اهداف تحقیق ۱-۴- متغیرهای…

17,000 تومان تومان

بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی Lactobacillus casei)) به صورت زنده و کشته شده بر ترمیم زخم پوستی در موش سفید صحرائی

فصل اول : کلیات ۱- ۱  ساختمان پوست ۱-۱-۱  رو پوست ۱-۱-۲  میان پوست ۱-۱-۳ زیر پوست ۱-۱-۴ خونرسانی پوست…

17,000 تومان تومان

بررسی چرخه اووژنز لاسرتای سبز خزری

سوسمار سبز خزری، Lacerta strigata متعلق به خانواده Lacertidae، روز فعال و زیستگاه اصلی آن در نواحی خزری و مدیترانه…

17,000 تومان تومان

بررسی خصوصیات زیستی جنس ماده مارمولک جکوی دم پخ بدریاگای (Teratoscincus bedriagai) در استان سمنان

فصل اول: مقدمه ۱-۱- مقدمه ۱-۲- کلیاتی در مورد خزندگان ۱-۳- منشا خزندگان ۱-۴- رده بندی خزندگان ۱-۴-۱-زیر رده آناپسیدا…

17,000 تومان تومان

بررسی فونستیک دوزیستان و خزندگان منطقه شکار ممنوع سفید کوه و آرسک استان سمنان

۱-۱-کلیات ۱-۲-دوزیستان ۱-۳-رده‌بندی دوزیستان ۱-۴-ویژگی‌های دوزیستان ۱-۵-خزندگان ۱-۶- خاستگاه خزندگان ۱-۷- رده‌بندی خزندگان ۱-۷-۱- زیررده آناپسیدا ۱-۷-۲- زیررده سیناپتوزوریا ۱-۷-۳-…

17,000 تومان تومان

مطالعه چرخه تولید مثلی ماده در افعی زنجانی Vipera albicornuta

تولید فرآورده های بیولوژیک بخصوص تولید پادزهر ضد مارگزیدگی اهمیت زیادی دارد. افعی زنجانیVipera albicornuta  ازنظر حفاظت زیست محیطی در…

17,000 تومان تومان