کاربرد نشانگر مولکولی میکروستالیت ISSR در تنوع ژنتیکی توده‌های زنبور عسل Apis mellifera L. برخی از نقاط ایران

فصل اول مقدمه فصل دوم بررسی و مرور منابع ۲-۱- تاریخچه زنبور عسل و پرورش آن در جهان و ایران…

17,000 تومان تومان