آنالیز کمی و کیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام فرار غذای اکسترود آبزیان با تاکید بر صنعت پاک

فصل اول: مقدمه ۱ــ۱ پیش گفتار ۱ـ۲ مقدمه ۱ـ۳ کلیات ۱ـ۳ـ۱ ضرورت غذا دهی به ماهیان ۱ـ۳ـ۲ طبیعت و منشا…

17,000 تومان تومان

بررسی آنزیم شفاف ساز آب میوه و ارائه مدل سینتیکی برای آن

مقدمه در حال حاضر جمعیت جهان بالغ بر پنج میلیارد نفر می باشد. از روشهای مختلفی باید مواد غذایی مورد…

17,000 تومان تومان

بررسی اثر پیش فرایند های اسمز و میدان های الکتریکی پالسی بر مدلهای سینتیکی خشک کردن باهوای داغ درهویج

فصل اول: کلیات ۱-۱ مقدمه ۱-۲پیش زمینه ۱-۳بیان مساله ۱-۴ اهمیت موضوع ۱-۵اهداف تحقیق ۱-۶ محدودیت های تحقیق فصل دوم:مروری…

17,000 تومان تومان

بررسی اثر پیش فرایند های اسمز واولتراسونیک بر مدلهای سینتیکی خشک کردن باهوای داغ درکیوی

فصل اول: کلیات ۱-۱ مقدمه ۱-۲پیش زمینه ۱-۳بیان مساله ۱-۴ اهمیت موضوع ۱-۵اهداف تحقیق ۱-۶ محدودیت های تحقیق فصل دوم:مروری…

17,000 تومان تومان

بررسی خواص اساسی بایو کامپوزیت ژلاتین / اسانس زیره سبز و اثرات آن بر پارامتر های معادلات رشد میکروبی استافیلو کوکوس اورئوس

فصل اول- کلیات ۱-۱- مقدمه ۱-۲- اهمیت موضوع ۱-۳- اهداف پژوهش ۱-۳-۱- هدف اصلی ۱-۳-۲- اهداف اختصاصی ۱-۴- پرسشهای تحقیق…

17,000 تومان تومان

بررسی خواص اساسی بایو نانو کامپوزیت نشاسته تاپیوکا / نانو دی اکسید تیتانیوم

فصل اول ۱-۱- مقدمه ۱-۲- پیش زمینه ۱-۳- بیان مسئله ۱-۴- اهمیت موضوع ۱-۵- اهداف تحقیق ۱-۵-۱- هدف اصلی ۱-۵-۲-…

17,000 تومان تومان

مدلسازی ایزوترم جذب رطوبت تعادلی و بررسی خواص اساسی فیلمهای ترکیبی SSPS

فصل اول: مقدمه ۱-۱- مقدمه ۱-۲- پیش زمینه ۱-۳- بیان مسأله ۱-۴- اهمیت موضوع ۱-۵- اهداف تحقیق ۱-۵-۱- هدف اصلی…

17,000 تومان تومان