ارزیابی میزان تلفات آب در شبکه‌های‌ انتقال و توزیع روستاهای نورآباد ممسنی و رستم

فصل اول: مقدمه و کلیات ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱-۳-۱- ضرورت انجام از…

17,000 تومان تومان

بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه های آرامش برای خروجی لوله ها

فصل اول ۱-۱ مقدمه ۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱-۳ سوالات عمده تحقیق ۱-۴ تعریف واژه­ها و اصطلاحات فنی…

17,000 تومان تومان

بررسی روند تغییرات حداکثر بارش در ایران

فصل اول: کلیات   مقدمه ساختار کلی تحقیق ۵ ۱-۱ بیان مسأله ۱-۲ اهمیت وضرورت تحقیق ۱-۳ اهداف تحقیق ۱-۴…

17,000 تومان تومان

تعیین پارامترهای آزمایش تحکیم در لایه‌های آبرفتی با استفاده از مدلسازی با Anfis و شبکه‌های عصبی

فصل اول: کلیات ۱- مقدمه ۱-۱- تعریف مساله و هدف از پژوهش ۱-۲- پدیده تحکیم ۱-۳- منطق فازی فصل دوم:…

17,000 تومان تومان

تعیین شرابط آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L شکل

فصل اول:کلیات ۱-۱٫ مقدمه ۱-۲٫ مرفولوژی رودخانه ۱-۲-۱٫ تثبیت بستر رودخانه ۱-۲-۲٫ تثبیت دیواره رودخانه ۱-۲-۳٫ علل فرسایش دیواره ها…

17,000 تومان تومان