بررسی تأثیر تکانه های بهره وری بخش صنعت مناطق منتخب بر سرمایه گذاری و اشتغال

رشد و توسعه اقتصادی بدون توجه به بخش­های مختلف اقتصادی و به­طور خاص سرمایه­ گذاری در اقتصاد امکان­پذیر نخواهد بود،…

17,000 تومان تومان

پارادوکس نفت و توسعه

فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه ۱-۱- بیان مسئله ۱-۲- هدف‌های تحقیق ۱-۳- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن ۱-۴-…

17,000 تومان تومان

تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی در کشور های نفت خیز منا

فصل اول:  کلیات تحقیق ۱-۱مقدمه ۱-۲ اهداف تحقیق ۱-۳ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق ۱-۴سوالات و فرضیه های تحقیق : ۱-۴-۱سوالات…

17,000 تومان تومان