بررسی ساختاری و ریزساختاری گنبد نمکی جهانی واقع در منطقه فیروز آباد

زمین شناسی ساختاری شاخه ای از علوم زمین است که بیش از یک دهه است که به آن توجه خاصی…

17,000 تومان تومان

بررسی هندسی و کینماتیکی ستبر-پوسته کمربند کوهزایی زاگرس

منطقه مورد مطالعه درروستای گوشتی جنوب غرب ایران بین عرضهای جغرافیایی ‘۴۰°۳۰ تا °۳۱ شمالی و طولهای °۵۳ تا ‘۲۰°۵۳…

17,000 تومان تومان

تحلیل جنبش شناختی ساختارهای زمین ساختی پس خشکی کمربند کوه زایی زاگرس، ایران

برخورد حاشیه شمالی سکوی عربی به مرز جنوبی صفحه ایران از زمان میوسن منجر به تشکیل کمربند کوه­زایی زاگرس که…

17,000 تومان تومان

تحلیل جنبش شناختی گستره حلب ماهنشان(استان زنجان) با استفاده از داده های زمین ریخت شناسی، زمین ساختی و میکروترموبارومتری

حوضه حلب – ماهنشان )غرب استان زنجان( در زون زمین ساختی  ایران مرکزی واقع شده است. بررسی­های ساختاری و زمین…

17,000 تومان تومان

راهکاری جدید برای الگوشناسی تکتونیکی و سایزموتکتونیکی ایران

تهیه نقشه های تکتونیکی و سایزموتکتونیکی، یکی از مهمترین مواردی است که در مطالعات تکتونیکی مدنظر می باشد. چراکه بیان…

17,000 تومان تومان

کاربرد داده های توپوگرافی و گرانش در تعیین ضخامت الاستیک سنگ کره ایران

سیگنال های توپوگرافی و گرانش توسط روش همدوسی موجک و ادمیتنس موجک به دو صورت همسانگرد و ناهمسانگرد مورد آنالیز…

17,000 تومان تومان