بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی فیلم حاصل از نانوفیبر سلولز پلی وینیل الکل

فصل اول ۱-مقدمه ۱-۱ پلیمرها و انواع آن ۱-۱-۱-پلیمرهای زیست تخریب پذیر با خاستگاه طبیعی ۱-۱-۳- پلی وینیل الکل ۱-۲-نانو…

17,000 تومان تومان