مدولهای هم درون برپوشا و حلقه های هم ایده آل راست اصلی

هدف از این پایان ­نامه ­، بررسی مقاله “مدول­های هم ­درون ­برپوشا و حلقه ­های هم­ ایده ­آل ­راست اصلی”…

17,000 تومان تومان