استنباط آماری پیرامون ضرایب تغییرات در چند جامعه نرمال بر اساس روش Parametric bootstrap

ضریب تغییرات کمیتی بسیار مهم و پرکاربرد در علومی مانند فیزیک، زیست شناسی، پزشکی و … می باشد .یکی از…

17,000 تومان تومان

استنباط آماری در طرح های عاملی k2 و تحلیل کواریانس با استفاده از روش ماکزیمم درستنمایی اصلاح شده

همان طور که می دانیم  در یک مدل آنالیز واریانس برآوردهای درستنمایی ماکزیمم،  آزمون های آماری زمانی معتبر هستند که…

17,000 تومان تومان

برآورد میانگین درنمونه گیری مضاعف برای طبقه بندی با استفاده ازاطلاعات کمکی چند متغیره

نمونه گیری مضاعف (یا نمونه گیری دو فازی) یک طرح نمونه گیری است که با استفاده از اطلاع از متغیر…

17,000 تومان تومان

برآوردیابی پارامترهای یک مدل خطی برای داده های سانسورشده

در مدل­های رگرسیونی، معمولا برای برآورد پارامترها از دو روش، حداقل مربعات خطا و یا روش ماکزییم درستنمایی ،MLE، استفاده…

17,000 تومان تومان

بررسی بی پاسخی در نمونه گیری ها

با توجه به اهمیت صحت داده‌ها و اطلاعات آماری در برنامه‌ریزی‌ها و پیشرفت یک کشور، ضرورت کنترل و اصلاح خطا…

17,000 تومان تومان

بررسی روش های مختلف برآوردیابی در رگرسیون ریج

در رگرسیون خطی چندگانه، موضوع هم خطی چندگانه مشکلاتی را برای برآوردگر حداقل مربعات پارامتر به وجود می آورد. در…

17,000 تومان تومان

تحلیل بیزی سلسله مراتبی مدل های شفایافتگی با شکنندگی همبسته

عوامل خطر ناشناخته و یا غیر قابل اندازه­ گیری در تحلیل بقا، باعث کم­برآوردی برآوردهای رگرسیون در مدل­های خطر می­گردند.…

17,000 تومان تومان

تحلیل چند متغیره تابع چندکی و کاربردهای آن

آماره های ترتیبی و چندکها نقش بسیار اساسی در آمار ناپارامتری ایفا می کنند. چندک های تابع توزیع  ، در…

17,000 تومان تومان

مقایسه چندین خانواده نمایی دو پارامتری بابیش از یک کنترل

فرض کنید  جامعه تیماروqجامعه کنترل باتوزیع نمایی دو پارامتری داریم.در این پایان نامه فواصل اطمینان همزمان برای تفاضل پارامترهای مکان جوامع کنترل و تیمار رادر حالتی که پارامترهای مقیاس با یکدیگر برابر نمی باشند را به دست می آوریم. این موضوع را در حالتی  که  یک جامعه  کنترل داشته باشیم با استفاده از روش نمونه گیری  یک  مرحله ای ، دو مرحله ای و روش لم بررسی می کنیم. و حالت کلی تر این موضوع را  زمانی  که  چندین  جامعه  کنترل  داشته  باشیم  مورد  بررسی  قرار  می دهیم .

نوع فایل :word

تعداد صفحات :۸۴

*———————————–*

17,000 تومان تومان