بررسی بیان برخی miRNA در رده سلولی مشتق از سرطان رتینوبلاستوما بیان کننده افزایشی TGIF2LX در اثر مجاورت با داروی SD-208

فصل ۱:مقدمه و بیان مسئله ۱‌.۱‌رتینوبلاستوم ۱‌.۱‌.۱‌    اپیدمیولوژی ۱‌.۱‌.۲‌    پاتوژنز ۱‌.۱‌.۳‌    ویژگی های کلینیکی وتشخیصی ۱‌.۲‌ تاریخچه خانوادگی ۱‌.۳‌ تشخیص…

17,000 تومان تومان

بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب FGFR2b و بررسی تغییرات ساختاری آن بر اثر برهمکنش با فلزات سمی

فصل اول     مقدمه و اهمیت موضوع ۱-۱- مقدمه ۱-۱-۱- فاکتور رشد فیبروبلاستی ۱-۱-۲- گیرنده های فاکتور رشد فیبروبلاست ۱-۱-۳- گیرنده…

17,000 تومان تومان

مقایسه بیان ژنهای TTK ،ARMC3 و TPTE در نمونه های بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان با بافت نرمال

  فصل اول: مقدمه و اهمیت  موضوع ۱-۱: مقدمه ۱-۲: اهمیت موضوع وضرورت انجام تحقیق ۱-۳: اهداف طرح ۱-۳-۱: هدف…

17,000 تومان تومان