ارزیابی اثرات برخی پپتید های اتصال یابنده به رسپتور Trk Bبر روی رده های سلولی Sk-ov-3 و Ov-car-3

سرطان درمان  سرطان گیرنده TrkB وعملکردآن Trk B  وسرطان ساختار Trk B سایتهای اتصال یابنده در رسپتور Trk فاکتورهای نئوروترفیک…

17,000 تومان تومان