نمونه حکم کارگزینی کارکنان پیمانی و رسمی | فایل ورد word

حق شغل نمونه حکم کارگزینی فوق العاده مدیریت نمونه حکم کارگزینی حق شاغل نمونه حکم کارگزینی  جمع نمونه حکم کارگزینی…

22,000 تومان تومان