اثر انواع برهم کنشهای اسپین مدار بر حالتهای الکترونی در پادنقطه ی هیدروژنی دو بعدی مدور

فصل اول: مقدمه   فصل دوم: نانو ساختارها ۲-۱-ویژگی‌های نانو ساختارها ۲-۲-چگالی حالت‌ها ۲-۲-۱- چگالی حالت در سامانه های گسترده…

17,000 تومان تومان

اثر حرارتی آب خروجی نیروگاه اتمی بوشهر بر دما و شوری آب

فصل اول : کلیات ۱-۱-  مقدمه ۱-۲-      انرژی هسته ای ۱-۶-۱-  شکافت هسته ای ۱-۶-۲-  همجوشی یا گداخت هسته ای…

17,000 تومان تومان

اثر میدان مغناطیسی بر ویژگی‌های کوانتومی و پذیرفتاری دیامغناطیسی نقطه‌ها و پادنقطه‌های هیدروژنی مدور

فصل اول: مقدمه ۱-۱  واحدهای اتمی ۱-۲   نقطه‌های کوانتومی هیدروژنی ۱-۳  پادنقطه‌ی هیدروژنی ۱-۴   اثر میدان مغناطیسی ۱-۵   پذیرفتاری دیامغناطیسی…

17,000 تومان تومان

اثر ناهمواری سطح و ضخامت لایه های نازک ZnO جانشانی شده با Mn بر روی خواص اپتیکی آنها

فصل اول لایه های نازک، خواص آنها و روش های ساخت آنها مقدمه ۱-۱ تعریف لایه های نازک ۱-۲ مراحل…

17,000 تومان تومان

اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی

فصل اول فیزیک پلاسما مقدمه پلاسما چیست؟ پلاسماها شبه خنثی هستند حفاظ پلاسما اصول پایه مکانیک آماری چگالی پلاسما در…

17,000 تومان تومان

اثرات میدان مغناطیسی محوری و کانال یونی بر انتشار امواج در لیزر الکترون آزاد با ویگلر پیچشی

   فصل اول مقدمه ای بر لیزر الکترون آزاد مقدمه اجزاء لیزر الکترون آزاد اصول کار لیزر الکترون آزاد رژیم…

17,000 تومان تومان

الگوی هماهنگ دوم اپتیکی و بسامد مجموع پراکندگی از ذرات با شکل دلخواه

فصل اوّل: اپتیک غیرخطی مقدمه تاریخچه ۱-۱- ویژگی‌های محیط خطی ۱-۲- ویژگی‌های محیط غیرخطی ۱-۳- قطبیدگی محیط خطی و محیط…

17,000 تومان تومان

امکان سنجی تولید جمعیت وارون در گرافن

۱فصل اول: مقدمه ۱-۱-گرافن ۱-۲-بررسی تحرک پذیری در گرافن ۱-۳-خواص منحصر به فرد گرافن ۱-۴-روش‌های ساخت گرافن ۱-۵-مقایسه گرافن و…

17,000 تومان تومان

اندازه گیری دمای پلاسما به روش پراکندگی تامسون

فصل اول- معرفی انواع پراکندگی ها ۱-۱- اصول کلی پراکندگی نور ۱-٢- ¬پراکندگی غیرنسبیتی ۱-۲-١- دامنه پراکندگی ۱-٢-٢- تقریب بورن…

17,000 تومان تومان

اندازه گیری ضریب اتلاف گرما در پدیده کلیدزنی و تعیین مکانیسم کلیدزنی در شیشه های 2TeO-5O2V-Sb

فصل اول : معرفی جامدات و نیم رساناهای آمورف ۱-۱) مقدمه ۱-۲) کلیات و تعاریف در مورد جامدات آمورف (بی…

17,000 تومان تومان

بررسی اثر دما بر سطح مقطع پراکندگی ذرات نانو فلزی

فصل اول     کلیات طرح ۱-۱ بیان مسئله و هدف‌های تحقیق ۱-۲- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن ۱-۳  سؤالات…

17,000 تومان تومان

بررسی اثر کازیمیر با در نظرگرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود دیراک

فصل اول  مقدمه ۱-۱   تاریخچه و مفهوم خلاء کوانتومی ۱-۲   نیروهای وان در والس ۱-۳   مفهوم نیروی کازیمیر ۱-۴    نیروی…

17,000 تومان تومان