“جایگاه موسیقی در همگرایی فرهنگی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)”

فصل ۱: کلیات ۱-۱٫ ضرورت تحقیق ۲-۱٫ اهداف تحقیق ۳-۱٫ بیان مسئله ۴-۱٫ مقدمه پژوهش ۵-۱٫ سؤالات اصلی و فرعی…

17,000 تومان تومان

آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر ایران

فصل اول: مقدمه ۱-طرح مسئله ۲-سابقه وضرورت انجام تحقیق ۳- سوالات تحقیق ۴- فرضیه های تحقیق ۵-اهداف  پژوهش ۶-بیان متغیرهای…

17,000 تومان تومان

آینده پژوهی بازتاب جابجایی قدرت در سوریه بر ژئوپلیتیک شیعه و منافع ملی ایران

فصل اول :کلیات طرح مقدمه بیان مسئله اهداف تحقیق اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن سوالات و فرضیه های…

17,000 تومان تومان

آینده پژوهی جایگاه منطقه ای ایران در قبال تحولات اخیر خاورمیانه بعد از 2010

  فصل اول: کلیات تحقیق بیان مسأله ضرورت، اهمیت و اهداف سؤال اصلی فرضیه (سناریو) متغیرهای تحقیق تعریف عملیاتی مفاهیم…

17,000 تومان تومان

ابعاد سیاسی ـ حقوقی توافق ژنو و تأثیر آن بر برنامه هسته ای ایران

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- بیان مسئله ۱-۲- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن ۱-۳- اهداف تحقیق ۱-۴- سؤال…

17,000 تومان تومان

احزاب سیاسی در عراق و نقش آنها در فرآیند دموکراسی سازی

فصل اول:کلیات تحقیق ۱-۱٫ بیان مسأله ۲-۱٫ اهمیت وضرورت تحقیق: ۳-۱٫ ادبیات تحقیق: ۴-۱٫ جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق:…

17,000 تومان تومان

ارزیابی انتقادی اندیشه سیاسی مکتب تفکیک

فصل اول: کلیات بیان مسئله سوالات و فرضیه‌ها تعریف مفاهیم ۴ .  اهمیت تحقیق هدف تحقیق ۶ .  مرور ادبیات…

17,000 تومان تومان

استراتژی نظامی برون مرزی پس از فتح خرمشهر

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱ تعریف موضوع و بیان مسئله: ۱-۲٫علل و انگیزه های انتخاب موضوع: ۱-۳٫اهداف پژوهش: ۱-۴ادبیات پژوهش:…

17,000 تومان تومان

اشاعه هسته ای و منازعه هند و پاکستان

مقدمه بیان مسأله سؤالهای رساله بررسی ادبیات و نظرات موجود هدف پژوهش نظرات مربوط به عوامل دخیل در منازعه هند…

17,000 تومان تومان

اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

فصل اول : کلیات تحقیق ۱ طرح مسئله ۲ سئوالات تحقیق ۳ ضرورت تحقیق ۴ اهداف تحقیق ۵ کاربردهای تحقیق…

17,000 تومان تومان

اقدامات نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ( 2003 الی 2013 )

بخش اول کلیات و چارچوب نظری فصل اول طرح تحقیق ۱-۱  مقدمه و بیان مسئله ۱ -۲  سئوال و فرضیه…

17,000 تومان تومان

الزامات تدوین کتب درسی مربوط به اندیشه سیاسی امام خمینی(ره): بررسی آسیب شناسانه متون موجود با استفاده از رویکرد اسکینر

فصل اول: روش شناسی اندیشه سیاسی؛ رهیافت زمینه – متن گرای اسکینر هرمنوتیک و هرمنوتیک روش شناختی نقد های متدولوژیک…

17,000 تومان تومان