آموزش عمومی حقوق ثبت اسناد و املاک و تأثیرآن بر افزایش شاخص های بهداشت حقوقی

مقدمه دید گاه های کلی آموزش عمومی قوانین و مقررات ثبتی در راستای توسعه بهداشت حقوقی نقش فرهنگ سازی و…

17,000 تومان تومان

تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی

مقدمه – بیان مساله – سوابق مربوطه – سوال اصلی پژوهش – فرضیات – اهداف تحقیق – قلمرو تحقیق –…

17,000 تومان تومان

تحول در امور ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک ایران در پرتو تجلی اصول حکمرانی مطلوب

چکیده مقدمه: فصل اول: کلیات و مفاهیم بنیادی مبحث اول: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفتار اول: مروری بر…

27,000 تومان تومان

کاداستر و تأثیر آن بر کاهش دعاوی

  فصل نخست :معرفی کاداستر گفتار نخست :معنا و تعریف مبحث نخست: معنا و مفهوم کاداستر بند نخست:معنا و ریشه…

17,000 تومان تومان