دانلود جزوه آشنایی با برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

عنوان جزوه : آشنایی با برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک تعداد صفحات : 14 صفحه فهرست مطالب : تعریف برنامه…

14,500 تومان تومان

کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (دانلود خلاصه فصل اول)

  خلاصه فصل اول کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (تالیف: دکتر علی احمدی و همکاران، انتشارات: تولید دانش) فهرست…

14,500 تومان تومان

کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (دانلود خلاصه فصل پنجم)

  خلاصه فصل پنجم کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (تالیف: دکتر علی احمدی و همکاران، انتشارات: تولید دانش) فهرست…

14,500 تومان تومان

کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (دانلود خلاصه فصل چهارم)

  خلاصه فصل چهارم کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (تالیف: دکتر علی احمدی و همکاران، انتشارات: تولید دانش) فهرست…

14,500 تومان تومان

کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (دانلود خلاصه فصل دهم)

  خلاصه فصل دهم کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (تالیف: دکتر علی احمدی و همکاران، انتشارات: تولید دانش) فهرست…

14,500 تومان تومان

کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (دانلود خلاصه فصل دوازدهم)

خلاصه فصل دوازدهم کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (تالیف: دکتر علی احمدی و همکاران، انتشارات: تولید دانش) فهرست مطالب…

14,500 تومان تومان

کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (دانلود خلاصه فصل دوم)

  خلاصه فصل دوم کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (تالیف: دکتر علی احمدی و همکاران، انتشارات: تولید دانش) فهرست…

14,500 تومان تومان

کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (دانلود خلاصه فصل سوم)

خلاصه فصل سوم کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (تالیف: دکتر علی احمدی و همکاران، انتشارات: تولید دانش) فهرست مطالب…

14,500 تومان تومان

کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (دانلود خلاصه فصل نهم)

خلاصه فصل نهم کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (تالیف: دکتر علی احمدی و همکاران، انتشارات: تولید دانش) فهرست مطالب…

14,500 تومان تومان

کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (دانلود خلاصه فصل هشتم)

خلاصه فصل هشتم کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (تالیف: دکتر علی احمدی و همکاران، انتشارات: تولید دانش) فهرست مطالب…

14,500 تومان تومان

کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (دانلود خلاصه فصل هفتم)

خلاصه فصل هفتم کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (تالیف: دکتر علی احمدی و همکاران، انتشارات: تولید دانش) فهرست مطالب…

14,500 تومان تومان

کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (دانلود خلاصه فصل یازدهم)

خلاصه فصل یازدهم کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (تالیف: دکتر علی احمدی و همکاران، انتشارات: تولید دانش) فهرست مطالب…

14,500 تومان تومان