“پراکنش مکانی و زمانی گاماروس در سواحل استان مازندران بابلسر و فریدون کنار “

به منظور بررسی تغییرات فصلی پراکنش و تنوع گاماروسها به تفکیک جنسیت در سواحل ، نمونه برداری بصورت فصلی در…

17,000 تومان تومان

آنالیز مولکولی ژن مولد کپسول PRP در نمونه های هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b جدا شده از نمونه های بالینی به منظور انتخاب بهترین سویه واکسینال بومی

فصل اول: کلیات ۱-۱: تاریخچه ۱-۲: خصوصیات عمومی جنس هموفیلوس: ۱-۳: نیازهای غذایی ۱-۴: دسته بندی و تیپ بندی هموفیلوس…

17,000 تومان تومان

اپیدمیولوژی مولکولی پروتئینP2 غشای خارجی در هموفیلوس آنفلوانزا

فصل اول: کلیات ۱-۱-تاریخچه وطبقه بندی: ۱-۲-مشخصات میکروسکوپی و ماکروسکوپی: ۱-۳- کشت: ۱-۴-آنتی ژنها وعوامل بیماریزایی ۱-۴-۱-عوامل اتصالی فیمبریه ای:…

17,000 تومان تومان

اثر استرس در دوران های مختلف زندگی در موش صحرایی مادر بر ابتلای به ابتلای به صرع در نوزادان در مدل کیندلینگ شیمیایی با پنتیلن تترازول

فصل اول – مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته ۱-۱ صرع ۱-۱-۱ تاریخچه صرع ۱-۱-۲ تعریف صرع ۱-۱-۳ اپیدمولوژی صرع…

17,000 تومان تومان

اثر بسترهای مختلف کاشت برپاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی

فصل اول: مقدمه ۱-۱-برزی کاکتوس ۱-۲-رده بندی برزی کاکتوس ۱-۳-خصوصیات گیاهشناسی و اکولوژیکی ۱-۴- اهمیت ویژه پیوندزدن در کاکتوسها ۱-۵-موارد…

17,000 تومان تومان

اثر عصاره آبی- الکلی برگ و گل گیاه بومادران شیرازی(Achillea eriophora DC.) بر سیستم قلب و عروق و بررسی تداخل اثر آن با سیستم های کولینرژیک، آدرنرژیک و نیتریک اکساید در موش صحرایی نر

گیاه بومادران شیرازی، گونه بومی جنس بومادران در ایران است. به منظور بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی آن بر روی سیستم…

17,000 تومان تومان

اثر کتوپروفن بر سرطان تخمدان القاء شده توسط DMBA در موش صحرایی ماده نژاد ویستار

فصل اول: مروری بر تحقیقات گذشته مقدمه ۱-۱ سرطان چیست ۱-۲ انواع سرطان ها ۱-۳ درجه بندی ومرحله بندی تومورها…

17,000 تومان تومان

اثر ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثرات ضددردی مورفین در موشهای صحرایی

فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه و بیان مساله ۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۳- اهداف تحقیق ۱-۴- متغیرهای…

17,000 تومان تومان

اثر یون مس بر ساختار، فعالیت چاپرونی و ویژگی های آمیلوئیدیαA -کریستالین انسانی پراکسی

فصل اول: مقدمه ساختار و نمو لنز چشم لنز جنینی کپسول و اپیتلیوم لنز سلول های فیبری لنز چشم مصرف…

17,000 تومان تومان

اثرات اوکالیپتول بر الگوی فعالیت نورونی حلزون و برهمکنش با مکانیسم های سلولی دخیل در القای فعالیت صرعی

فصل اول: مقدمه بیان مساله دلایل استفاده از نورون­های حلزون فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین صرع اسانس­های گیاهی اثرات…

17,000 تومان تومان

اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره تکوین بر آستانه تشنج و عملکرد شناختی در موشهای صحرایی بالغ

فصل اول: مقدمه صرع تقسیم بندی تشنجهای صرعی صرع غایب مکانیسم های ایجادکننده ی تشنجهای صرعی اهمیت کانالهای کلسیمی TType…

17,000 تومان تومان

اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره تکوین بر اضطراب، افسردگی و آپاپتوز سلولی در هسته سجافی پشتی موش های صحرایی

فصل اول : مقدمه ۱- مقدمه ۱-۱- صرع ۱-۲- طبقه­بندی تشنج­های صرعی ۱-۳- مکانیسم تشنج­های صرعی ۱-۴- کانال­های یونی دخیل…

17,000 تومان تومان