پردازش و تحلیل داده های ژئوشیمیایی ورقه 1:25000 مشکین شهر به روش های آمار سنتی و فرکتال برای تعیین حد آستانه بی هنجاری ها

ناحیـه‌ی مورد مطالـعه در برگه‌ی ۱:۱۰۰۰۰۰ مشگیـن‌شهـر با طول خاوری °۴۸- َ۳۰  °۴۷ و عـرض شمـالی َ۳۰ °۳۸-°۳۸ در استان…

17,000 تومان تومان