دانلود جزوه آیین دادرسی کیفری (2) در 51 صفحه

عنوان جزوه : آیین دادرسی کیفری (2) رشته تحصیلی : حقوق فهرست مطالب : تعاریف و ضرورت تحقیقات مقدماتی اصول حاکم بر…

14,500 تومان تومان

دانلود جزوه آیین دادرسی کیفری در 122 صفحه

عنوان جزوه : آیین دادرسی کیفری رشته تحصیلی : حقوق فهرست مطالب : تعریف آئین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن…

14,500 تومان تومان

دانلود جزوه اصول فقه (1) در 43 صفحه

عنوان جزوه : اصول فقه (1) رشته تحصیلی : حقوق فهرست مطالب : کلیات الفاظ معنا و ماهیت وضع واضع چه کسی…

14,500 تومان تومان

دانلود جزوه حقوق اداری (1) در 81 صفحه

عنوان جزوه : حقوق اداری (1) رشته تحصیلی : حقوق فهرست مطالب : مقدمه کلیات 1- تعریف حقوق اداری 2- ویژگی های…

14,500 تومان تومان

دانلود جزوه حقوق اداری (1) در 81 صفحه

عنوان جزوه : حقوق اداری (1) رشته تحصیلی : حقوق فهرست مطالب : مقدمه کلیات 1- تعریف حقوق اداری 2- ویژگی های…

14,500 تومان تومان

دانلود جزوه حقوق اداری (2) در 54 صفحه

عنوان جزوه : حقوق اداری (2) رشته تحصیلی : حقوق فهرست مطالب : استخدام 1- اصول کلی حاکم بر استخدام 1-1- اصل…

14,500 تومان تومان

دانلود جزوه حقوق اساسی (1) در 51 صفحه

عنوان جزوه : حقوق اساسی (1) رشته تحصیلی : حقوق فهرست مطالب : مقدمه مفهوم و جایگاه حقوق اساسی منابع حقوق اساسی…

14,500 تومان تومان

دانلود جزوه حقوق اساسی (2) در 54 صفحه

عنوان جزوه : حقوق اساسی (2) رشته تحصیلی : حقوق فهرست مطالب : مباحث کلی مهمترین منابع قانونی محورهای مهمی که در…

14,500 تومان تومان

دانلود جزوه حقوق بین الملل خصوصی (2) در 55 صفحه

عنوان جزوه : حقوق بین الملل خصوصی (2) رشته تحصیلی : حقوق فهرست مطالب : صلاحیت قانونگذاری قوانین از لحاظ برد قابلیت…

14,500 تومان تومان

دانلود جزوه حقوق بین الملل عمومی (1) در 187 صفحه

عنوان جزوه : حقوق بین الملل عمومی (1) رشته تحصیلی : حقوق فهرست مطالب : مقدمه ماهیت و مبانی پیدایش حقوق بین…

14,500 تومان تومان

دانلود جزوه حقوق بین الملل عمومی (2) در 90 صفحه

عنوان جزوه : حقوق بین الملل عمومی (2) رشته تحصیلی : حقوق فهرست مطالب : حقوق دریا تدوین حقوق دریا اولین کنفرانس…

14,500 تومان تومان

دانلود جزوه حقوق تجارت (1)، کلیات، تاجر و اعمال تجارتی در 46 صفحه

عنوان جزوه : حقوق تجارت (1) کلیات، تاجر و اعمال تجارتی رشته تحصیلی : حقوق فهرست مطالب : حقوق تجارت منابع حقوق…

14,500 تومان تومان