دانلود پرسشنامه ارزیابی ایمنی اماکن ورزشی سرپوشیده

نوع محصول : پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی موضوع مورد مطالعه در این پرسشنامه : ارزیابی ایمنی…

14,500 تومان تومان

دانلود پرسشنامه اولویت بندی معیار های ارزیابی تربیت بدنی دانشگاه ها از دیدگاه مدیران

نوع محصول : پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی موضوع مورد مطالعه در این پرسشنامه : اولویت بندی…

14,500 تومان تومان

دانلود پرسشنامه بررسی عوامل انگیزشی و بهداشتی دبیران تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ

نوع محصول : پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی موضوع مورد مطالعه در این پرسشنامه :  بررسی…

14,500 تومان تومان

دانلود پرسشنامه تعیین سبک رهبری در میان مربیان کشتی

نوع محصول : پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی موضوع مورد مطالعه در این پرسشنامه : تعیین دو…

14,500 تومان تومان

دانلود پرسشنامه تعیین عوامل اصلی موثر در گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی

نوع محصول : پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی موضوع مورد مطالعه در این پرسشنامه : تعیین عوامل…

14,500 تومان تومان

دانلود پرسشنامه سطح آمادگی مدیران تربیت بدنی

نوع محصول : پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی موضوع مورد مطالعه در این پرسشنامه : سطح آمادگی…

14,500 تومان تومان

دانلود پرسشنامه سنجش سبک مشهود تصمیم گیری مدیر تربیت بدنی از دیدگاه زیردستان

نوع محصول : پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی موضوع مورد مطالعه در این پرسشنامه : سنجش سبک…

14,500 تومان تومان

دانلود پرسشنامه سنجش میزان رضایت شغلی

نوع محصول : پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی موضوع مورد مطالعه در این پرسشنامه : سنجش…

14,500 تومان تومان

دانلود پرسشنامه سنجش میزان نگرش به موفقیت مربیان

نوع محصول : پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی موضوع مورد مطالعه در این پرسشنامه : تعیین نگرش…

14,500 تومان تومان

دانلود پرسشنامه سنجش نگرش و افکار دانشجویان نسبت به ورزش

نوع محصول : پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی موضوع مورد مطالعه در این پرسشنامه : سنجش نگرش…

14,500 تومان تومان

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی

نوع محصول : پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی موضوع مورد مطالعه در این پرسشنامه : سنجش میزان…

14,500 تومان تومان

دانلود پرسشنامه محیط گروهی در ورزش

نوع محصول : پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی موضوع مورد مطالعه در این پرسشنامه : محیط گروهی…

14,500 تومان تومان