ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) انتقال آب بین حوزه ای (مطالعه موردی: آبرسانی از سد کوچری به سرشاخه های قمرود)

فصل اول: مقدمه مقدمه اهمیت ارزیابی اثرات زیست‌محیطی مفهوم ارزیابی اثرات زیست‌محیطی مفهوم انتقال بین حوزه ای آب فصل دوم:…

17,000 تومان تومان