بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر شاخص های ارزیابی عملکرد اقتصادی صنایع منتخب بورسی

فصل اول ۱۱ بیان مساله تحقیق ۲۱ اهمیت موضوع تحقیق ۳۱ هدفهای تحقیق ۵۱ مدل تحقیق ۶۱ روش تحقیق ۷۱…

17,000 تومان تومان

بررسی دور باطل رکودتورمی در ایران، از منظر اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی

فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱) مقدمه ۱-۲) بیان مسئله ۱-۲-۱) ارتباط بین مفهوم رکودتورمی و تعدیل ساختاری ۱-۲-۲) آثار…

17,000 تومان تومان

تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد در کشورهای منتخب

فصل اول : کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهداف تحقیق ۱-۴- سؤالات تحقیق ۱-۵- فرضیه‏های تحقیق ۱-۶-…

17,000 تومان تومان