بررسی تأثیر آگاهی شهروندی بر مبلمان شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان)

فصل اول:کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه ۱-۲ بیان مسئله ۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق ۱-۴ اهداف تحقیق ۱-۵ سؤالات تحقیق ۱-۶…

17,000 تومان تومان

بررسی تاثیر کاربرد اینترنت بر آموخته های علمی دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

فصل اول کلیات پژوهش ۱-۱مقدمه ۲-۱-بیان مسأله ۳-۱-اهمیت و ضرورت پژوهش ۴-۱-اهداف پژوهش ۱-۴-۱-هدف اصلی ۲-۴-۱-اهداف فرعی ۵-۱-سوالات و فرضیات…

17,000 تومان تومان

بررسی جامعه شناختی جهت گیری های دینی دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر اصفهان

              فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله: سؤالات پژوهش ضرورت پژوهش اهداف پژوهش هدف اصلی اهداف فرعی            …

17,000 تومان تومان

بررسی جامعه‌شناختی ارزش‌های حرفه‌ای از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال

فصل اول: مقدمات و کلیات پژوهش ۱ـ۱ـ مقدمه ۱ـ۲ـ طرح مسأله ۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت پژوهش ۱ـ۴ـ اهداف بررسی ۱ـ۵ـ…

17,000 تومان تومان

بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین دل‌بستگی سازمانی و رضایت شغلی دبیران شهرستان کوثر

فصل اول: کلیات پژوهش ۱ـ۱ـ مقدمه ۱ـ۲ـ بیان مسئله ۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت پژوهش ۱ـ۴ـ اهداف پژوهش ۱ـ۴ـ۱ـ هدف اصلی…

17,000 تومان تومان

بررسی جامعه‌شناختی گرایش به ارزش‌های غربی با تکیه بر میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی (مطالعه موردی جوانان شهر خلخال)

فصل اول: مقدمات و کلیات ۱ـ۱ـ مقدمه ۱ـ۲ـ بیان مسأله ۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت پژوهش ۱ـ۴ـ اهداف پژوهش ۱ـ۴ـ۱ـ هدف…

17,000 تومان تومان

بررسی شرایط اجتماعی ،عاطفی کودکان مهد کودکی و غیرمهد کودکی در شهراردبیل

۱ـ۱ـ بیان مسأله بررسی شرایط رشد و نمو انسان ، که اساساً موجودی اجتماعی است و از بدو تولد تا…

17,000 تومان تومان

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش و رفتار بازیافت (مطالعه موردی: شهر مریوان)

فصل اول )کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسأله و اهمیت آن ۱-۳- اهداف تحقیق ۱-۳-  سؤالات تحقیق فصل دوم…

17,000 تومان تومان

بررسی عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرک صنعتی شهر خلخال در سال 1392

فصل اوّل: ملاحضات کلی طرح ۱ـ۱ـ مقدمه ۱ـ۲ـ بیان مسأله ۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱ـ۴ـ سوالات تحقیق ۱ـ۴ـ۱ـ سوال…

17,000 تومان تومان

بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن

فصل اول: کلیات پژوهش ۱ـ۱ـ مقدمه ۱ـ۲ـ بیان مساله ۱ـ۳ـ اهداف تحقیق ۱ـ۳ـ۱ـ هدف کلی ۱ـ۳ـ۲ـ اهداف جزئی تحقیق ۱ـ۴ـ…

17,000 تومان تومان

بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهر ایلام)

فصل اول: کلیات ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهمیت وضرورت پژوهش ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱-اهداف کلی ۱-۴-۲-اهداف جزئی ۱-۵-…

17,000 تومان تومان

بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال

فصل اول: کلیات طرح مسأله اهمیت و ضرورت موضوع سئوالات اساسی تحقیق اهداف پژوهش فصل دوم ـ ادبیات تحقیق شامل:…

17,000 تومان تومان