ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته ای از تصاویر وضوح پایین

‌ فصل اول  مقدمه فراتفکیک­پذیری به عنوان یک مسئله معکوس فصل بندی پایان نامه فصل دوم مرور کارهای گذشته مدل…

17,000 تومان تومان

تخمین عدم قطعیت در کنترل مقاوم موقعیت بازوهای رباتیک

فصل اول: مقدمه مروری برکارهای گذشته راهبرد کنترل گشتاور راهبرد کنترل ولتاژ کنترل عاطفی اهداف مورد نظر ساختار کلی رساله…

17,000 تومان تومان

کنترل تطبیقی زاویه پره توربین بادی برای تنظیم توان استحصالی

فصل اول: مقدمه ای بر انرژی های نو، طرح مساله و پیشینه تحقیق مقدمه طرح مساله پیشینه تحقیق روشهای مبتنی…

17,000 تومان تومان