ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت ( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده ابراهیم (ع))

عنوان چکیده مقدمه فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱ بیان مسئله ۱-۲ سوال تحقیق ۱-۳ اهداف تحقیق ۱-۴ فرضیه‌های تحقیق ۱-۵…

17,000 تومان تومان

تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

چکیده ۱ مقدمه۲   فصـل اول   فصل اول : کلیات تحقیـق ۳ ۱-۱:بیان مسئله۴ ۱-۲: اهمیت و ضرورت انجام…

17,000 تومان تومان