بررسی خطرات مربوط به تعادل کشتیها در حین عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادرو ارایه راهکارها

فصل اول: کلیات مقدمه ۱٫۱  بیان مسئله ۱٫۲ ضرورت انجام تحقیق ۱٫۳٫ سوال تحقیق ۱٫۴٫ اهداف تحقیق ۱٫۵٫ روش تحقیق…

17,000 تومان تومان