بررسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی روستا های اطراف شهرستان ملکان و میا ندوآب

فصل اول: مروری بر پیشینه ی  تحقیق مقدمه. اهداف تحقیق جنس ا ستافیلوکوکوس طبقه‌بندی استافیلوکوکوس ا ورئوس استافیلوکوکوس اورئوس مورفولوژی…

17,000 تومان تومان

شناسایی فلور میکروبی خارجی و داخلی زالوی طبی Hirudo orientalis

مقدمه توانایی زالو در هضم خون وترشح آنزیم های آنتی کواگولانت و واسودیلیتور به طور همزمان منجر شد که سازمان…

17,000 تومان تومان

شیوع ژن های شیگاتوکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا کلی O157:H7 جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان الشتر

چکیده : باکتری E.coliO157H7  یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده مسمومیت غذایی و بیماری هایی مانند : اسهال، کولیت خونریزی…

17,000 تومان تومان