تاثیر راه رفتن دو تکلیفی بر هم آهنگی درون اندامی در جوانان و سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن

  سالمندی اهمیت زمین خوردن در سالمندان زمین خوردن حین راه رفتن شناخت و کنترل حرکات چند تکلیفی راه رفتن…

17,000 تومان تومان