اثر 8 هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر بهبود برخی قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدی

اختلال هماهنگی رشدی معمولا با اختلالات حرکتی و شناختی نظیر تعادل، هماهنگی حرکتی، مشکلاتی در زمان واکنش و پیش­بینی و…

17,000 تومان تومان

اثر دستورالعمل های کانون توجه بیرونی بر یادگیری تکلیف پیگردی تحت شرایط تکلیف مضاعف

شرکت کنندگان سود بیشتری از تمرکز بیرونی در برابر تمرکز درونی می برند.هدف اصلی از این مطالعه مقایسه اثر انواع…

17,000 تومان تومان

اثر دستورالعملهای کانون توجه بیرونی و درونی در افراد مستقل/وابسته به زمینه در اجرا، یادداری و انتقال پرتاب دارت

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱-مقدمه ۱-۲-بیان مسئله ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴- اهداف ۱-۵- فرضیه ها ۱-۶- پیش فرض…

17,000 تومان تومان

ارتباط کمال گرایی خودمدار و جامعه مدار با واماندگی ورزشکاران مرد نخبه استان کرمان

فصل اول: طرح تحقیق مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق هدف کلی اهداف اختصاصی فرضیه های تحقیق…

17,000 تومان تومان

تأثیر تداخل زمینه ای فزاینده نظام دار بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته در افراد کم توان ذهنی

فصل اول: طرح تحقیق مقدمه بیان مسأله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق فرضیه های تحقیق قلمرو تحقیق محدودیت های…

17,000 تومان تومان

تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یادداری مهارت یک خم کشتی

فصل اول :مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق اهداف ویژه فرضیه‌های تحقیق ملاحضات تحقیق تعاریف مفهومی و…

17,000 تومان تومان

تأثیر و ماندگاری یک دوره تمرین ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویای کودکان دارای تأخیر در رشد مهارتهای حرکتی بنیادی

فصل اول: مقدمه ۱-۱ کلیات ۱-۲- بیان مساله ۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش ۱-۴- اهداف پژوهش ۱-۵- پرسش­های پژوهش ۱-۶-…

17,000 تومان تومان

تاثیر بازخورد اسنادی بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت

۱-۱٫مقدمه ۱-۲٫بیان مسأله ۱-۳٫اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۴٫اهداف پژوهش ۱-۴-۱٫هدف کلی ۱-۴-۲٫اهداف فرعی ۱-۴-۳٫فرضیه های پژوهش ۱-۴-۳-۱٫فرضیه کلی ۱-۴-۳-۲٫فرضیه های…

17,000 تومان تومان

تاثیر بازخورد خود کنترلی ویدیویی بر عملکرد و یادگیری شوت بسکتبال در پسران 17- 15 ساله

فصل اول (مقدمه وطرح تحقیق) مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق هدف کلی اهداف اختصاصی فرضیه های…

17,000 تومان تومان

تعیین نقش پیش بین مکانیزم های دفاعی و نارسایی هیجانی در عملکرد ورزشی ورزشکاران

فصل اول مقدمه   . بیان مسأله ضرورت واهمیت تحقیق اهداف تحقیق: فرضیه های تحقیق: متغیرها  : متغیرمستقل: متغیروابسته     : قلمروتحقیق:…

17,000 تومان تومان

رابطه بین رشد مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی درک شده دختران چاق و غیر چاق 10سال

فصل اول:  طرح تحقیق   ۱-۱ مقدمه ۱-۲ بیان مسئله ۱-۳ ضرورت واهمیت انجام تحقیق ۱-۴ اهداف تحقیق ۱-۴-۱ هدف…

17,000 تومان تومان

رابطه شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و غیرفعال شهر ارومیه

فصل اول ۱- ۱ مقدمه ۱-۲ بیان مسئله ۱-۳ اهمیت وضرورت تحقیق ۱-۴ اهداف پژوهش ۱-۴-۱ اهدف کلی ۱-۴-۲ اهداف…

17,000 تومان تومان