آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای پیشگیرانه

فصل اول کلیات پژوهش چکیده۱ ۱- ۱مقدمه ۲ ۱-۲بیان مسئله۴ ۱-۳اهمیت وضرورت انجام تحقیق۶ ۱-۴ جنبه جدیدبودن ونوآوری تحقیق۹ ۱-۵اهداف…

17,000 تومان تومان

اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز

فصل اول:کلیات تحقیق ۱-۱-مقدمه ۱-۲-بیان مسئله ۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴-سوالات تحقیق ۱-۵-فرضیات تحقیق ۱-۶-پیشینه تحقیق ۱-۷-روش تحقیق ۱-۷-۱-بخش اول:تعاریف…

17,000 تومان تومان

اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)

مقدمه الف: اهمیت تحقیق ب: اهداف تحقیق ج: پرسش های تحقیق د: فرضیه های تحقیق ه : سازماندهی تحقیق فصل…

17,000 تومان تومان

احکام و مصادیق جنایت به اعتقاد مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی 1392

چکیده مقدمه ۱-بیان مساله ۲- پیشینه تحقیق ۳- اهداف تحقیق ۴- سوالات و فرضیه‌های تحقیق ۴-۱- سوالات تحقیق ۴-۲- فرضیه‌های…

17,000 تومان تومان

اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران

  الف- بیان مسأله اساسی تحقیق: ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه: و –…

17,000 تومان تومان

ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان

  فصل نخست :مفاهیم مقدماتی بزه دیدگی و بزهکاری مبحث اول: بزه دیدگی گفتار اول: مفهوم و اقسام بزه دیدگی…

17,000 تومان تومان

ارتکاب جرم در حال خواب

فصل اول: کلیات مبحث اول- مفهوم خواب و انواع آن گفتار اول-خواب طبیعی بند اول- مفهوم و ماهیت خواب بند…

17,000 تومان تومان

اصل صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و اعمال آن در موارد ناتوانی و عدم تمایل دولت

سوالاتی که در ذهن پژوهشگر او را به تحقیق در اطراف موضوع مشتاق نمود از قرار زیر بوده است: آیا…

17,000 تومان تومان

اصول حاکم بر سیاست کیفری اسلام در شرایط قصاص

  مقدمه: الف: بیان مسئله و علت انتخاب آن ب) اهداف تحقیق ج) سؤالات تحقیق د) فرضیات تحقیق: و) سازمان…

17,000 تومان تومان

اصول قانون اساسی و سایر قوانین مصوب در صلاحیت ذاتی محاکم نظامی

  الف : بیان مسئله ب : ضرورت و هدف تحقیق ج : پیشینه تحقیق د : سازماندهی تحقیق فصل…

17,000 تومان تومان

انعکاس سیاست جنایی در نظام حقوق خانواده

  فصل اول:کلیات الف. بیان مسئله ی پژوهش ب. ضرورت ج. اهداف پژوهش د. پیشینه پژوهش ه. دشواری های پژوهش…

17,000 تومان تومان

ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

مقدمه الف: ضرورت و اهمیت موضوع ب: اهداف تحقیق ج: پرسش تحقیق هـ: فرضیه تحقیق و: سازماندهی تحقیق فصل نخست:…

17,000 تومان تومان