بازنمایی زن در آثار سینمایی داریوش مهرجویی

فصل اول: کلیات ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسأله ۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۴- هدف پژوهش ۱-۵- سؤال‌های پژوهش  …

17,000 تومان تومان

بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲ – بیان مسئله ۱-۳ – اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴- سؤالات پژوهش ۱-۵…

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه‌ی عوامل اجتماعی با میزان آگاهی سیاسی زنان شهر گرمی

فصل اول کلیات پژوهش مقدمه ۱ -۱- بیان مسئله ۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱-۳- اهداف پژوهش فرضیه های…

17,000 تومان تومان

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت اقتصادی زنان : مورد مطالعه فرهنگیان زن منطقه 9 تهران

فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه تبیین مساله تحقیق ضرورت واهمیت تحقیق اهداف تحقیق سوالات تحقیق فصل دوم:مبانی نظری و…

17,000 تومان تومان

بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با نگرش زنان نسبت به معاشرت و دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج

فصل اول: کلیات ۱-۱-مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۳- اهداف تحقیق   فصل دوم: پیشینه تحقیق…

17,000 تومان تومان

تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان(مطالعه موردی شهر پاوه از استان کرمانشاه)

فصل اول کلیات تحقیق مقدمه بیان مساله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق خشونت علیه زنان در جهان پیشینه تجربی…

17,000 تومان تومان

تاثیر ویژگی های فردی و رفتاری همسر بر رضایت مندی زنان از زندگی مشترک

فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله پژوهش هدف اصلی تحقیق ضرورت و اهمیت تحقیق پیشینه تحقیق فصل دوم…

17,000 تومان تومان

تحلیل محتوای هویت اجتماعی زن با تأکید بر هویت دینی در سینمای دهه هشتاد ایران

فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه ۱-۱ بیان مسئله ۱-۲  ضرورت تحقیق ۱-۳  اهداف تحقیق ۱-۴ پرسش‌ها و فرضیه تحقیق ۱-۵…

17,000 تومان تومان

شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه‌ی مشارکت زنان روستایی در دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی

-۱ بیان مساله امروزه در سطح جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بیشترین تمرکز بر چگونگی دستیابی به…

17,000 تومان تومان

عوامل اقتصادی، اجتماعی مرتبط با کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی

۱- فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهمیت و ضرورت ۱-۴- هدف کلی پژوهش ۱-۴-۱- اهداف…

17,000 تومان تومان

مطالعه رابطه بین عوامل اجتماعی- فرهنگی و بهزیستی اجتماعی زنان شهر شیراز

فصل اول کلیات ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱- هدف کلی ۱-۴-۲-…

17,000 تومان تومان

مطالعه ی کیفی ابعاد سیطره ی جنسیت بر زندگی تبدیل خواهان جنسی

   فصل اول:کلیات تحقیق مقدمه بیان مساله ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق سوالات تحقیق مروری بر تاریخچه ­ی تغییر جنسیت…

17,000 تومان تومان