اثربخشی شبکه سازی در NGOs

هدف پرسشنامه : این پرسشنامه اثربخشی شبکه سازی در NGOs (سازمان‌های غیر دولتی) را مورد سنجش قرار می‌دهد. این معیارها…

14,500 تومان تومان

ارزیابی برنامه ریزی منابع انسانی

هدف پرسشنامه : ارزیابی اثربخشی برنامه ریزی منابع انسانی. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به…

14,500 تومان تومان

بازخور 360 درجه و نقش آن در توسعه

هدف پرسشنامه : بررسی نگرش ها در زمینه بازخور 360 درجه و نقش آن در توسعه. نحوه تکمیل : با…

14,500 تومان تومان

بررسی میزان توجه سازمان به مدیریت استراتژیک کیفیت

هدف پرسشنامه : بررسی میزان توجه سازمان به مدیریت استراتژیک کیفیت. نحوه تکمیل: میزان موافت خود را با هر یک…

14,500 تومان تومان

دانلود پرسشنامه : آزمون IQ اخلاقی

هدف پرسشنامه : در این پرسشنامه، ضریب هوشی افراد در زمینه موضوعات اخلاقی موررد ارزیابی قرار می گیرد. نحوه تکمیل…

14,500 تومان تومان

دانلود پرسشنامه : آگاهی از اینترنت

هدف: بررسی میزان اگاهی کاربران از اینترنت. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف نظر خود…

14,500 تومان تومان

دانلود پرسشنامه : آگاهی از بیوتکنولوژی و دانش بیولوژی و ژنتیک

هدف پرسشنامه : بررسی رفتارها در زمینه آگاهی از بیوتکنولوژی و دانش بیولوژی و ژنتیک. نحوه تکمیل : پس از…

14,500 تومان تومان

دانلود پرسشنامه : آگاهی درباره کارآفرینی

هدف: بررسی میزان آگاهی افراد درباره کارآفرینی. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای را که به بهترین…

14,500 تومان تومان

دانلود پرسشنامه : آمادگى رهبرى کسب و کار مستقل

هدف: این پرسشنامه  پرسشنامه ى آمادگى رهبرى کسب وکار مستقل طراحی شده است. براساس سؤالات مطرح شده در این تست…

14,500 تومان تومان

دانلود پرسشنامه : آمادگی برای تغییر

هدف پرسشنامه : میزان آمادگی افراد برای تغییر متفاوت است. با پاسخ به سؤالات زیر شما می‌توانید چشم انداز روشنی از…

14,500 تومان تومان

دانلود پرسشنامه : آمادگی پذیرفتن نقش رهبری

هدف پرسشنامه : بررسی آمادگی برای پذیرفتن نقش رهبری. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، بر روی مقیاس…

14,500 تومان تومان

دانلود پرسشنامه : آمادگی تغییر

هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد مختلف اثرگذار بر آمادگی سازمان برای ایجاد تغییر. نحوه تکمیل : نظر خود را درباره…

14,500 تومان تومان