بررسی خشکسالی و ارایه راهکارها به منظور به حداقل رساندن آسیب های ناشی از آن بر مدیریت آبی استان گیلان

عنوان چکیده فصل اول:کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسأله ۱-۳- پرسش اصلی تحقیق (مسائله تحقیق) ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۵-…

17,000 تومان تومان