بررسی تطبیقی عناصر داستانی گلستان سعدی و مقامات حریری

فصل اول اطلاعات مربوط به طرح تحقیق ۱-۱- موضوع ۱-۲- مقدمه ۱-۳- بیان مسئله ۱-۴- هدف تحقیق ۱-۵- ضرورت انجام…

17,000 تومان تومان

بررسی تطبیقی عنصر«عشق» در اشعارحمیدمصدق و نزارقبانی

فصل اول:کلیات پژوهش ۱-۱ پیشگفتار ۲-۱ بیان مسأله ۳-۱ اهمیت تحقیق ۴-۱ سوالات تحقیق ۵-۱ تعریف واژگان ۶-۱ محدودیتها ۷-۱…

17,000 تومان تومان