‘بررسی مقایسه‌ای الگوی گذران اوقات فراغت جوانان و والدین آنها’

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- طرح مسئله ۱-۳- سؤالات پژوهش ۱-۴- اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۵- اهداف پژوهش…

17,000 تومان تومان

آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر ایران

فصل اول: مقدمه ۱-طرح مسئله ۲-سابقه وضرورت انجام تحقیق ۳- سوالات تحقیق ۴- فرضیه های تحقیق ۵-اهداف  پژوهش ۶-بیان متغیرهای…

17,000 تومان تومان

آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن برای خانواده های یزدی

فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱٫مقدمه ۱-۲٫  بیان مسئله ۱-۳٫  اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴٫  اهداف تحقیق ۱-۴-۱٫  هدف کلی تحقیق…

17,000 تومان تومان

احساس عدالت و رابطه آن با گرایش های سیاسی (مطالعه ی شهر تهران)

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه ۲-۱ طرح مسئله ۳-۱ اهداف پژوهش ۴-۱ ضرورت و اهمیت موضوع ۵-۱ مرور پیشینه…

17,000 تومان تومان

اقدامات نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ( 2003 الی 2013 )

بخش اول کلیات و چارچوب نظری فصل اول طرح تحقیق ۱-۱  مقدمه و بیان مسئله ۱ -۲  سئوال و فرضیه…

17,000 تومان تومان

اینترنت ونقش آن در شکل گیری جنبش های اجتماعی مورد پژوهی : مصر – تونس

فصل اول: کلیات تحقی مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت انجام تحقیق اهداف تحقیق سئوالات تحقیق فصل دوم : ادبیات…

17,000 تومان تومان

بازنمایی اعتماد اجتماعیِ بین نسلی در سریال های تلویزیونی: مطالعه موردی سریال ستایش

فصل اول: کلیات : طرح مسئله : اهمیت و ضرورت تحقیق : پیشینۀ تحقیق : اهداف تحقیق پرسش های تحقیق…

17,000 تومان تومان

بازنمایی تفاوت های جنسیتی در سینمای ایران : بررسی موردی چهار فیلم پرفروش

  فصل اول ۱-۱ مقدمه ۱-۲ بیان مسئله ۱-۳   هدف‌های تحقیق ۱-۳-۱ هدف کلی طرح ۱-۳- ۲هدف جزئی ۱-۴ ضرورت…

17,000 تومان تومان

بازنمایی زن در آثار سینمایی داریوش مهرجویی

فصل اول: کلیات ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسأله ۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۴- هدف پژوهش ۱-۵- سؤال‌های پژوهش  …

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه استفاده از تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی

فصل اول : کلیات مقدمه بیان مسآله تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیقاهداف تحقیق سؤالات تحقیق فصل دوم : ادبیات تحقیق…

17,000 تومان تومان

بررسی اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان

فصل اول کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مساله: ۱-۳- اهداف تحقیق: ۱-۴- اهمیت و ارزش تحقیق: ۱-۵- فرضیه های…

17,000 تومان تومان

بررسی ارتباط ازدواج خویشاوندی با بیماری های ژنتیکی بررسی موردی شهر اصفهان

فصل اول: کلیات مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق فصل دوم مبانی نظری تحقیق پیشینه تحقیق مطالعات…

17,000 تومان تومان