اثر هشت هفته تمرین والیبال با و بدون پیش پرش بر اجراء، کوفتگی عضلانی تأخیری و تقلا

فصل اول: طرح پژوهش مقدمه ۱-۱ شرح و بیان مسئله­ی پژوهش ۱-۲ ضرورت و اهمیت پژوهش ۱-۳ اهداف پژوهش ۱-۳-۱…

17,000 تومان تومان

ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب

فصل اول   کلیات ۱-۱)مقدمه ۱-۲)بیان مسئله ۱-۳) ضرورت و اهمیت پژوهش ۱-۴) اهداف تحقیق ۱-۴-۱- هدف کلی ۱-۴-۲- اهداف اختصاصی…

17,000 تومان تومان

بررسی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه

            مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف پژوهش هدف کلی اهداف اختصاصی پیش‌فرض‌های پژوهش فرضیات پژوهش متغیرهای پژوهش…

17,000 تومان تومان

بررسی تاثیر 16 جلسه تمرینات آب درمانی بر روی کمر درد مزمن سالمندان

فصل اول (طرح تحقیق) مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف اهداف اختصاصی تحقیق فرضیه­ های تحقیق تعریف عملیاتی…

17,000 تومان تومان

تاثیرهشت هفته تمرینات ثبات دهنده بر تعادل ، درد و حس وضعیت در دختران دانشجوی با گردن درد غیراختصاصی مزمن

فصل اول : طرح تحقیق مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق اهداف کلی اهداف اختصاصی فرضیه های…

17,000 تومان تومان