ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

بیان مسئله در کشور نیمه خشک ایران اجرای طرحهای آبخیزداری و آب و خاک برای حفظ منافع ملی ضروری بوده…

17,000 تومان تومان

ارزیابی عملکرد مدل‌های هوشمند نروفازی و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی و شبیه‌سازی پارامتر کیفیTDS رودخانه‌ها

     مقدمه ۰۱-فوریه            پیش بینی هیدرولوژیکی ۰۱/۰۲/۲۰۰۱      مدل‌سازی برای پیش‌بینی ۱-۲-۱-۱            تعیین پیش بینی کننده مناسب ۱-۲-۱-۲            تعیین مدل…

17,000 تومان تومان

برآورد کل بار رسوبی کف در آبراهه ها براساس مدل رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) و الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات (PSO)

  ۱-مقـدمـه ۱-۱-طرح مسأله ۱-۲-ضرورت انجام تحقیق ۱-۳-اهداف پژوهش ۲- مبانی نظری تحقیق ۲-۱- کلیات ۲-۲-رویکرد انشتین ۲-۳-رویکرد اَیکرز و…

17,000 تومان تومان

بررسی آزمایشگاهی اثر طوقه های لبه دار بر فرآیند آب شستگی موضعی در اطراف پایه های مدور در شرایط آب صاف

فصل اول: کلیات ۱-۱ مقدمه ۱-۲  ضرورت تحقیق ۱-۳ اهداف ۱-۴ نوع تحقیق ۱-۵ ساختار پایان نامه فصل دوم: تاریخچه…

17,000 تومان تومان

بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی (بامطالعه موردی سدخاکی حوضیان الیگودرز)

  ۱- فصل اول: کلیات ۱-۱- مقدمه ۱-۲- اهمیت تحقیق ۱-۳- فرضیات تحقیق ۱-۴- ساختارتحقیق ۲- فصل دوم : تئوری…

17,000 تومان تومان

بررسی عددی تاثیر ژئوبگ‏ها بر کنترل آب‏شستگی کوله پل‏ها

فصل اول: مقدمه ۱-۱- انواع کوله پل‏ها، مکانیابی و ساخت ۱-۱-۱- انواع کوله پل‏ها ۱-۱-۲- مکانیابی کوله پل‏ها ۱-۱-۳- ابعاد…

17,000 تومان تومان

بررسی عددی و آزمایشگاهی وقوع پدیده کاویتاسیون در مجاری تخلیه کننده تحتانی

فصل اول: مقدمه ۱-۱-مقدمه ۱-۲-متدولوژی تحقیق ۱-۲-۱-تعریف تخلیه کننده تحتانی ۱-۲-۲-میدان جریان درتخلیه کننده ۱-۲-۳-مکانیزم کاویتاسیون در تخلیه کننده ها…

17,000 تومان تومان

بررسی عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سدهای بتنی و راهکارهای علاج بخشی آن – مطالعه موردی سد تنظیمی دز

  مقدمه فصل اول ۱-۱ بیان مسئله ۱-۲ ضرورت انجام تحقیق ۱-۳ ساختار تحقیق ۱-۴ مروری براصطلاحات کاربردی مقدمه فصل…

17,000 تومان تومان

بررسی و ارزیابی راهکارهای جلوگیری از نفوذ امواج ناشی از باد جنوب شرق به شمال غرب (باد سهیلی) به درون حوضچه بندر لنگه با بهره گیری از شبیه سازی عددی

            فصل اول کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله تحقیق اهمیت و ضرورت انجام تحقیق اهداف تحقیق روش تحقیق فصول پایان…

17,000 تومان تومان

بکارگیری روشهای عددی بدون شبکه در مدلسازی امواج غیرخطی سطح آب ناشی از باد

فصل اول: مقدمه ۱-۱- کلیات ۱-۲- معرفی تحقیق حاضر   فصل دوم: مروری بر پژوهش های پیشین ۲-۱- مقدمه ۲-۲-…

17,000 تومان تومان

بهسازی لرزه‌ای مخازن بتنی مرتفع ذخیره آب با استفاده از ورقه های FRP

فصل اول: مقدمه   فصل دوم:مروری بر تحقیقات گذشته   فصل سوم: مبانی تئوری ۳-۱-مقدمه ۳-۱-۱-تعریف مخزن بتنی ۳-۲- مثال‌های…

17,000 تومان تومان

بهینه یابی چند متغیره یک شبکه توزیع آب با رویداشت به اطمینان پذیری

فصل اول: مقدمه ۱-۱- مقدمه ۱-۲- ضرورت انجام تحقیق ۱-۳- اهداف پایان نامه ۱-۴- ساختار پایان نامه   فصل دوم:…

17,000 تومان تومان