اثر بخشی گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایت مندی زناشویی دانشجویان متأهل

فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف پژوهش هدف کاربردی فرضیه تحقیق تعاریف نظری…

17,000 تومان تومان

اثر بخشی گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایت مندی زناشویی دانشجویان متأهل (دانشگاه فردوسی مشهد)

فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف پژوهش هدف کاربردی فرضیه تحقیق تعاریف نظری…

17,000 تومان تومان

اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه

فصل اول کلیات پژوهش   مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف پژوهش فرضیه‌های پژوهش متغیرهای پژوهش تعریف مفاهیم…

17,000 تومان تومان

اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان شهر شیراز

فصل اول: طرح تحقیق   مقدمه بیان مسأله هدف پژوهش فرضیه‎های پژوهش ضرورت و اهمیت پژوهش تعریف واژه‎ها و اصطلاحات…

17,000 تومان تومان

اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال نارسایی توجه بیش‌فعالی در کودکان

  فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف پژوهش اهداف کلی پژوهش اهداف جزیی پژوهش…

17,000 تومان تومان

اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش‫آموزان دختر تیزهوش‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

  فصل یکم مقدمه پژوهش ۱-۱-مقدمه ۱-۲-بیان مساله ۱-۳- اهمیت وضرورت پژوهش ۱-۴- اهداف پژوهش ۱-۵- فرضیه‌های پژوهش ۱-۶- تعریف…

17,000 تومان تومان

اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدارساختاری در درمان ( قطع مصرف مواد) افراد وابسته به مواد، پیشگیری از عود آن و افزایش عملکرد خانواده

فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله اهداف پژوهش اهداف کلی پژوهش اهداف جزئی پژوهش فرضیه های پژوهش اهمیت و…

17,000 تومان تومان

اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر بر انعطاف پذیری کنشی و باورهای فراشناختی معتادین وابسته به مواد افیونی

    فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف پژوهش فرضیه های پژوهش تعاریف مفهومی و عملیاتی…

17,000 تومان تومان

اثربخشی نقاشی‌درمانی بر سلامت روان دانش‌آموزان پسر مدارس ابتدایی شهرستان گچساران

    فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسأله ۱-۳- اهمیّت پژوهش ۱-۴- فرضیه های تحقیق ۱-۵- ابعاد…

17,000 تومان تومان

بررسی اثر بخشی آموزش مثبت نگری بر افزایش احساس تعلق به مدرسه و روابط با دیگران در میان دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران

فصل اول مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف پژوهش هدف اصلی اهداف جزیی فرضیه های پژوهش تعریف مفاهیم…

17,000 تومان تومان

بررسی اثربخشی روایت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر اصفهان

  فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱-مقدمه ۱-۲بیانمساله ۱-۳اهمیتوضرورتانجامتحقیق ۱-۴اهدافتحقیق ۱-۵سوالاتتحقیق ۱-۶- فرضیههایتحقیق تعریفنظریوعملیاتیمتغیرهایپژوهش فصل دوم: مبانی نظری وسوابق تحقیق…

17,000 تومان تومان

بررسی اثربخشی معنا درمانی به شیوه گروهی برافزایش امید به زندگی و کاهش احساس تنهایی در مردان بازنشسته کانون بازنشستگان شهرستان ممسنی

    فصل اول (موضوع پژوهش) مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق سوالهایی تحقیق فرضیه های تحقیق…

17,000 تومان تومان