: بررسی نقش هوش معنوی و راهبرد های یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی بندرعباس

  فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه تعریف و بیان مسأله: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: اهداف پژوهش هدف کلی :…

17,000 تومان تومان

اثر القای خلق مثبت بر افزایش امید در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا

۱-۱ مقدمه ۲-۱ بیان مسأله ۳-۱  ضرورت پژوهش ۴-۱  اهداف پژوهش ۵-۱  فرضیه‌های پژوهش ۶-۱ متغیرها‌ی پژوهش ۷-۱ تعاریف مفهومی…

17,000 تومان تومان

اثر بخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخوانی

عنوان چکیده فهرست مطالب فهرست جداول فهرست نمودارها فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف…

17,000 تومان تومان

اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر میزان اضطراب کودکان مبتلا به سرطان

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱٫ مقدمه ۱-۲٫ بیان مساله ۱-۳٫ اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۴٫ اهداف پژوهش ۱-۵٫ فرضیه ی…

17,000 تومان تومان

ادراک دانش‌آموزان از تخطی معلمان در‌رفتارهای صمیمی‌ کلامی‌ و‌ غیرکلامی‌ مورد‌ انتظار در دانش‌آموزان

فصل اول : مقدمه وکلیات —  مقدمه —  بیان مساله —  ضرورت پژوهش —  اهداف پژوهش — اهداف کلی —…

17,000 تومان تومان

ارتباط بین سبک های هویت وسلامت اجتماعی: با نقش واسطه ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان

فهرست مطالب فهرست جدول‌ها فهرست تصاویر و نمودارها فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱٫ مقدمه ۱-۲٫ بیان مسئله ۱-۳٫ اهداف و…

17,000 تومان تومان

ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فارس

چکیده. فصل اول: موضوع پژوهش ۱-۱-مقدمه ۱-۲-بیان مساله. ۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش -۴- معرفی متغیرهای پژوهش. ۱-۵- تعاریف مفهومی و…

17,000 تومان تومان

بررسی تاثیر بازی درمانی شناختی رفتاری برمهارت های ارتباطی کودکان در خودمانده 10-7 ساله با عملکرد بالا

فصل اول چارچوب پژوهش ۱-۱-مقدمه و بیان مسئله.. ۱-۲-اهمیت و ضرورت پژوهش. ۱-۳-هدف پژوهش.. ۱-۴-سوال تحقیق.. ۱-۵-تعاریف واژگان و مفاهیم…

17,000 تومان تومان

بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش آموزان با اختلال های یادگیری

‘-۱- کلیات ۱-۲- بیان مسأله ۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش ۱- ۴- اهداف پژوهش ۱-۴-۱- هدف کلی ۱-۴-۲- اهداف جزئی…

17,000 تومان تومان

بررسی اثر بخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان

فصل اول: کلیات ۱-۱ مقدمه ۲-۱ بیان مسأله ۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش ۴-۱ اهداف پژوهش ۵-۱ فرضیه های پژوهش…

17,000 تومان تومان

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر تصمیم‏گیری و کمال‏گرایی دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان منطقه 8 شهر تهران

کلیات تحقیق : فصل اول مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت هدف کلی اهداف جزیی سوال و یا فرضیه های…

17,000 تومان تومان